سندرم وقفه تنفسی خواب مرکزی ( Central Sleep Apnea Syndrome )

این سندرم بیانگر قطع تنفس ناشی از عدم تلاش تنفسی در هنگام خواب است. در این سندرم سیستم عصبی توانایی لازم برای فعال کردن ماهیچه های تنفسی را در هنگام خواب ندارد و عملا برای ورود و خروج هوا به داخل ریه ها هیچ تلاشی صورت نمی گیرد.