آزمون های خواب و پلی سومنوگرافی چیست؟

امروزه برای تعیین کیفیت و کمیت خواب و همچنین تشخیص انواع اختلالات خواب و درمان مناسب آنها تجهیزات و روش های پیشرفته ای ابداع شده اند که مهمترین آنها شامل موارد زیر می شوند: 

  • پلی سومنوگرافی شبانه (PSG-Over Night Polysomnography)

  • تست تیتراسیون سی پپ (CPAP Titration)
  • تست سنجش میزان خواب آلودگی (MSLT-MULTIPLE SLEEP LATENCY TEST)

  • تست سنجش میزان توانایی بیدار ماندن (MWT-MAINTENANCE OF WAKEFULNESS TEST)

  • اکتی گرافی ACTIGRAPHY

  • درمان تخصصی بی خوابی CBT-I


در این مرکز تمامی تست های خواب و روش های درمانی نام برده شده در بالا انجام می شود.